หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"นาดีเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม น้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
วิสัยทัศน์ อบต.นาดี  
 
 
พันธกิจ
 
  การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ คูคลอง ฝายการระบายน้ำ การผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ การสาธารณสุข อนามัย ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ ในท้องถิ่น
  การพัฒนาสนับสนุนภาคบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดรวมทั้งฟื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการเรียนรู้
  การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง การส่งเสริมการตลาด สินค้าพื้นเมือง ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดแนวทางพระราชดำริ "ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง"
  การพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี มีคุณภาพ มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะเน้นด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร การสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรของประเทศ
  เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุด
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 

Nadee Subdistric Administrative Organization  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-629-686
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทร : 037-629-686 โทรสาร : 056-702-842  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,757,809 เริ่มนับ 4 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10