ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การคมนาคม ( 3 )
37.50%
ระบบสาธารณูปโภค ( 2 )
25.00%
การให้บริการด้าน Internet ( 3 )
37.50%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%